شب به عشق ِماه
ماه به عشق ِ ستاره
و من به عشق ِ تو
زیر نـور ماه بیـداریم
چه چرخه ی عاشقانه ای..!


‌‌