درست است که مالکِ قلبش نیستم !
اما بجای همه رهگذرها
همه گل فروش ها
همه کتاب فروش ها
همه آدمها
من ، بجای همه دوستش دارم ...