یک آدمهایی هم در زندگیت هستند
که حضورشان چنان حجمی از جانت را پُر میکند
که رفتنشان تجربه تهی شدن است
بودنت انگار بی آنها ،بدون معنا می شود.....
آدمهایی که وقتی نزدیکند،
زندگی صبح پنچ شنبه است
وهنگامی که نباشند ، زمان عصر جمعه