"قلم "شدم بنویسم
ترانه ای
از تو . . . ❣

کنار خستگی ام
"عاشقانه ای"
از تو❣

دوباره یک "غزل" و
رنگ ساده ای
از "شعر"❣

برای "بی کسی" ام

با "بهانه" ای

از" تو " . . .❣


‌‌‎‌‌‌‎‌