عطرها
بی رحم ترین عناصر زمینند !
بی آنکه بخواهی . . .
می برندت تا قعر خاطراتی که
برای فراموشیشان
تا پای غرور جنگیدی !
حتی اگر حرفی...
تکه کلامی...