کدام پرنده
با شکسته شدن بال هایش
پرواز را فراموش می کند
.
که من تو را با تَرَک های قلبم
فراموش کنم ...؟!💔💔

دانلود موزیک