به یاد داشته باش که برای موفقیت
بیش از هر چیز
به اراده و تصمیم نیاز داری