روزی رسید كه تركم كرد و مسیر زندگیمان از هم جدا شد؛
بعد از مدتها كه عكسش را دیدم، فهمیدم اصلا هم جذاب نیست
رفتارش هم اصلا دلنشین نیست
شوخی هایش اصلا خنده دار نیست
و ادمهایی كه كنارش هستند هیچ هم ادم های خوشبختی نیستند
چرا باید از حضور یك ادم معمولی خوشحال باشند؟
فاصله او از یك ادم خاص تا یك ادم معمولی فقط دوست داشتن من بود
او معمولی شده بود چون من دیگر دوستش نداشتم