دلتنگ شده ام!
به من بیاموز که چگونه
ریشه ی عشقت را
از ته بزنم....
به من بیاموز که اشک
چطور جان می دهد
در خانه ی چشم..؟!
به من بیاموز
که قلب چگونه می میردو
دلتنگی ِخود را می کشد؟!