اصالت به قد و قواره نیست
در نژاد است
ظرافت در کمر نیست
در زبان است
صداقت در حرف نیست
در ذات است
زیبایی در چهره نیست
در دل است