آدمه دیگه تا یه جایی چوبِ احساسشو میخوره
از یه جایی به بعد ترجیح میده
چوب بی احساس بودنشو بخوره ...!