دست خدا
نسپار مرا نگو خدا نگهدارت
خدا‌ حواسش پرت آدم خوب های قصه است،
تو نباشی یادش می رود مرا ،
دست خودم ؛
نسپار مرا نگو مواظب خودت باش
دیوانه ها حواسشان به خودشان نیست،
از دست می روم بی تو ،
نرو ؛
نگو خداحافظ
بمان و مرا به خودت بسپار
بمان و مرا به دلت بسپار
بمان و خودت هوایم را داشته باش
که از پسِ دلِ شیدای این دیوانه ی زنجیری
فقط خودت برمی آیی ای "عشق"

دانلود موزیک