🌙⭐️نیایش شبانگاهی

چه زیبایے معبود من !

اسمت ،
حست،
عشقت،
دردت، درمانت ...
داده ات، نداده ات،
وصلت، هجرانت ...
همه زیباست!
مرا مجنون وصالت کن،
ای پروردگار مهربانم !