روزهــا
حـس عجـیبی ست
مـيان مـن و دل
دل آواره به تـکرار تو را می خوانـد..