در زندگے مثل بازے فوتبال عمل ڪنیم :

عشق را پاس

ڪینہ را شوت

بے اخلاقے را خطا

حس منفے را آفساید

و محبت را گل کنیم