من کودکی هایم را
میان همین کوچه ها
که پر از قاصدک می شوند هنوز
و گاه می پیچد در آن ها
عطر نان تازه ی خوش بو
گم کرده ام🍂