بیـا بہ هــم قــول بدیــم...❣
تمام تو برای
و تمام من برای 💕❣💕 ‌