آدم بی دلیل
یک آهنگ رو دو بار گوش نمیکنه !
بی دلیل دو بار
به چشمای هیچکسی نگاه نمیکنه !
بی دلیل به یک نفر
دو بار فرصت نمیده !
هیچ تکراری
بی دلیل تبدیل به تکرار نمیشه ...