هیچوقت پدر و مادرتان را
بخاطر چیزی که
نتوانستند به شما بدهند
سرزنش نکنید,
شاید
تمام دارائیشان همان بوده...