ما را از سادگی ترسانده اند.هیچ کس نگفت سادگی هم خوب است؛
هیچ کس نگفت ساده که باشی ساده میخندی، ساده شاد میشوی، ساده ذوق میکنی، ساده می بخشی و ساده تر دل می‌بندی ...
همدیگر را یافتن هنرنیست؛
هنر این است که همدیگر را گم نکنیم ...
آدمهای ساده بی هیچ دلیلی
دوست داشتنی هستند
سادگی شیک ترین ژست دنیاست ...

الهی قمشه ایی