دوست داشتنت؛
عمیق ترین اقیانوس جهان است
که تنها بر روی نقشه دل من میتوانی آن را پیدا کنی....


امروز روز جهاني اقيانوسه
اسم بزرگترین اقیانوس جهان

"آرام" است
پس آرام باش تا بزرگ شوی..