قلب یک زن
همچون یک معبد مقدس است

برای ورود به قلبش
وضوے عشق بساز
انگاه با صداقت و بے ریا
وارد آن شو
بے شک یگانہ ساکن
قلبش خواهے شد
تا همیشه...