درون یک زن همیشه سه زن میتونى ببینى:

- یک نوجوان بى پرواى بغلى،
- یک زن میانسال مستقل
- و یک زن مسن غرغرو

فقط و فقط رفتار مرد تعیین میکنه کدوم زن پررنگتر باشه...!!