سکوت کن.
فقط زمانی که خواستی بگی؛
"کیش و مات"
صحبت کن.