زشت ترین قسمت بدن
بینی بد فرم یاشکم برآمده نیست
زشت ترین قسمت ذهنیست پراز افکار منفی،خشم ، بد بینی
اگر ذهن آدمی زشت باشد
باهزار عمل جراحی زیبایی
ذهن او همچنان زشت خواهد بود