چون سیب رسیده ای,
رها شده در رویا..
با رود می روم
کاش
شاخه ای که از آب می گیرم
دست تو باشد...