در فکر تو
بستم چمدان را
و همین فکر ؛
مثل
خـوره
افتاده
به جانم که بمانم