جمعه زیباست
اگر غصه خرابش نکند
فکر هجران کسی
نقش برآبش نکند
جمعه زیباست واین جمله
حقیقت دارد
اگر اندوه دلت همچو
سرابش نکند