سـ🌼ـلام
صبح زیباتون بخیر

روزتون ختم به زیباترین خیرها
امیدوارم امروزحاجت دل پاک و مهربونتون
بازیباترین حکمتهای خدایکی گردد
صبحتون شاد
لبتون خندون
آدینه‌تون زیبا