عاشق شدن مثل گوش دادن به صدای پیانو تو یه کافه شلوغه،
اگه بخوای به اون صدای قشنگ گوش کنی ،
باید چشاتو ببندی و از همه صداها بگذری ...