سرمست تماشای حبیبی که تو باشی
بیمار و گرفتار طبیبی که تو باشی

با جان بخرم اتش سوزان جهنم
من در هوس چیدن سیبی که تو باشی