برای کوچه های پیچ در پیچ گیسوانت
باید شاملو را خبر کنم!
خیام دو خط شعر بگوید
و بنان تصنیف کند!
قصه ی گیسوانت سر دراز دارد...