فقط یه نفر تو زندگی هر کس وجود داره
که ارزش هر کاری رو داره، فقط یه نفر