کاش روزی برسد
سَهم دل من بشوی ...
خسته ام بس که دعا کردم و
بی پاسخ ماند...