معلم گفت:
بچه ها
جای خالی... را با
یک کلمه پر کنید...
دانش آموزی نوشت
جای خالی
اورا با هیچ کلمه ای
نمی توان پر کرد؛!
نقطه سر خط...