کیوسک های تلفن را
جمع کردند..
و دوستت دارم ها
را به انبار بردند...
با موبایل عشق ردو
بدل نمی شود
و دوزاری هیچکس
نمی افتد...
یادش بخیر چقدر زود
گذشت!!!