حوصِله اَت که سَر می رَوَد...
با دلم،با دوست داشتنم بازی نکن