آدمها مثل کتابند!

از روی بعضیها بایدمشق نوشت و آموخت
از روی بعضیها بایدجریمه نوشت و عبرت گرفت،
بعضیها را بایدنخوانده کنارگذاشت،
و بعضیها را باید چندبار خواند تا معنیشان را فهمید.