وقتی سراغت را از من میگیرند،
روزنامه ای میشوم که
بی تیتر مانده است ...