وقتی حواسم نیست
و با فکر کردن به تو
قند در دلم آب میشود
تو بگو زیبا...
این روزه ها را
خدا قبول میکند؟