همیشه یه نفرو از ته قلبت دوست داشته باش نه از رو حس و حال یا نیاز داشتن.