همانطور كه داشتن یک پیانو
شما را به يک پیانیست قابل تبديل نمی‌کند
خواندن هزاران جمله موفقيت هم
شما‌را به یک انسان "موفق" تبديل نمی‌کند
زمان اندک است!
عمل کن...