ماه رمضان نموم شد ولی نزارید انسانیت تموم بشه دست مستمندان ،نیازمندان،ومحتاجان رو بگیریم ،دست های نیازمندان رو بگیریم دست ها نیازمند محبت هستند ......