گفتی: 
چه کسی؟
در چه خیالی؟
به کجایی؟

بی تاب توام!
محو توام !
خانه خرابم!