کاش میشُد•••
زیر لَحضه های با تو بودَن•••
کاربُن گُذاشت ‌•••