لازم نیست که همه ی رویاها
تحقق پیدا کنند.ارزش بعضی رویاها،
در رویا بودنشان است...