مهم اینه که با کی باشی ،،کسی که هم نفست باشه فقط همین .....