علاقه ی آدما
نســبت بـه یـه آدم،
بستگی به نیازشون
بــه اون آدم داره،
نیازی که شـــــاید
چـند روز دیگــــه،
یکی جواب بهتری
براشون داشته باشه