سربه زیر و
ساکت و
بی دست و پا می رفت دل

یک نظر
روی تو را دید و
حواسش پرت شد