پرسیدی:
چگونه دوستت دارم؟
گفتم:
کبوتری عاشقم
که برخورد گلوله ای به سینه ام
تا مرگ
بیشتراز چند ثانیه طول نمی کشد
و آن چند ثانیه را
به تو فکرخواهم کرد!